HERBİŞEY TV :BU SİTE CANLI TV İZLEME SİTESİDİR .BURDAN ULUSAL VE YEREL BİRÇOK FARKLI KANALI CANLI OLARAK İZLEYE BİLİRSİNİZ. İSTEDİĞİNİZ TV PROGRAMINI DİZİ VE FİLMLERİ TV İLE AYNI ANDA İZLEMEK İÇİN İZLEMEK İSTEDİĞİNİZ TV KANALININ AMBLEMİNİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ.

Pazar

MERZİFON HAKKINDA HERŞEY MERZİFON KÖYLERİ HAKKINDA HERŞEY HERBİSEY DE

    
merzifon  tarihi merzifonla ilgili alakalı merzifonda nüfus merzifonda ulaşım imkanları nelerdir merzifon nereye bağlıdır merzifonda iklim,ekonomi merzifonnun köyleri nelerdir merzifon köy listesi merzifona bağlı kaç köy vardır .tarihleri geçmişleri nelerdir.aşağıda bu konular hakkın
daki sorulara cevap bulacaksınız
                                            

                                                        MERZİFONUN TARİHİ

Merzifon’un maden yatakları bakımından çok zengin olması, açık bakır yataklarının bulun
ması yöredeki yoğun yerleşimlerin başta gelen nedenlerindendir. Coğrafi koşulların
 ticarete uygunluğu da bu gelişmeyi iteleyen, ivme kazandıran önemli nedenler
arasındadır. M.Ö. 4. binde yöremizde görülen ilk yerleşimler, madenlerin işletilmesiyle
 gelişerek M.Ö. 3. binde Anadolunun en zengin beyliklerinin buralarda ortaya çıkmasına
 olanak sağlamıştır. İlk yerli halklardan sonra, bugün Hititler olarak bildiğimiz boy, M.Ö.
 2. binin başlarından başlayarak yöreye egemen olmuştur. Hıristiyanlığın ortaya
çıkışında ve gelişmesinde en etkin rolü oynayan ilk Yedi Kilise buralarda kurulmuş
, bunu diğerleri izlemiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu Selçukluları
 ile birlikte bölgede Türk egemenliği başlamıştır. Merzifon’un ne zaman ve kimlerce
kurulduğu zamanımızda da kesinlik kazanmış değildir.
Bununla birlikte, Anadolu Selçukluları Devletinin kuruluşundan çok daha önceleri,
 Bizans döneminde bile bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Özellikle Gelgiras
(Çatalkaya), Aktarla (Nureni) Oymaağaç, Bulak Koç Köy, Alişar ile kent merke
zindeki Bizans ve önceki dönemlere özgü kalıntılar bu görüşün kesin kanıtlar
ı olarak, şimdi de ayaktadır. 6. Mitridatesin oğlu 2. Pharnakenin Romalılara
 yenilmesiyle yöremizde tam bir Roma egemenliği başladı. M.Ö. 63de Pompeius,
 Amasya ve Merzifon Bölgesini, Portus Bithinyaya bağladı. M.Ö.
395de İmparator Theodoriusun ölümüyle Roma ikiye bölündü, yöremizde
 Bizans dönemi başladı ve İstanbul’dan yönetildi. Bölgemiz, 4.yüzyılda Hazar
Hükümdarı Salih Han Komutasındaki PEÇENEK ve KUMANLAR tarafından
 ele geçirildi. Ancak Bizans İmparatoru Marsiyanus 541 yılında bölgeyi
 tekrar Bizans topraklarına kattı. Justinyanus zamanında bölgede güvenlik
sağlandı ve imar çalışmaları hızlandırıldı. 761 yılında Emir Malik komutasındaki
 Abbasiler, Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı ve böylelikle yöremizde
 Abbasi egemenliği başlamış oldu. Abbasilerle Bizans arasında birkaç kez el
değiştiren bölgemiz, Abbasilerin son dönemlerindeki güçsüzlüklerinden yararlanmayı
 bilen Bizanslılarca 965’de yeniden ele geçirildi. Orta Karadeniz ilçesi olan Merzifon,
 Amasyalı Coğrafya Bilgini STRABON’a göre, PHALEMONİTİD adlı bir yerleşim
 yeri idi. Bulunduğu ovaya FAZEMON deniliyordu. M.Ö. 64’de Romalı Komutan Pompei,
 Pontus Kralı Mitridatı savaşta yendikten sonra, bu bölgede uzun bir inceleme gezisine
 çıkmış ve PHAZEMONİTİTe de uğramıştır. (Buranın yüzyıllardır adı birçok kez
 değişen MERZİFON olması güçlü bir olasılıktır.) Merzifon, M.Ö. 20 yıllarında, İmparator
 OGÜST tarafından bayındır bir duruma getirilmiş ve adı FAZEMON NEOPOLİS
 olarak değiştirilmiştir.
M.Ö. 5.yüzyılda FAZEMON NEOPOLİS, Bizans topraklarına katılmış ve Merzifon
adıyla anılmaya başlanmıştır. Amasya Tarihinin yazarı Hüseyin Hüsamettin Bey,
 Merzifon’un en az iki bin yıllık tarihi olduğundan söz eder. Merz sözcüğünün
Farsa da SINIR, YEREL ve SESSİZLİK anlamına geldiğini, sonundaki FON
takısının PONT sözcüğünün Arapçalaştırılmışı olduğunu söyler. Buna göre Merzifon,
 Pont Sınırı ya da Pont Karargâhı anlamına gelmektedir. Alman Bilginlerinden,
Doğu Ülkeleri Tarihçisi MORTMAN, 1850 yılında, Samsun üzerinden Merzifon’a
uğramış, o da Merzifon’un en az iki bin yıllık bir geçmişi olduğunu ve eski çağlardaki
 adının PRAZEMON olduğunu yazmıştır. M.Ö. 334’de Makedonyalı Büyük İskender
 Anadolu’yu ele geçirip savaşta Daryüsü (Dara) yenince bütün Kapadokya (Amasya,
 Tokat, Sivas, Erzincan; Erzurum, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Samsun, Çorum ve
Yozgat tan oluşan bir bölge) İskender’in egemenliği altına girmiştir. Daha sonraları
yörede İran Valisi olarak görev yapan Mitridat, İran’dan ayrılarak bağımsız bir devlet
 kurmuştur. Mitridat soyundan gelen hükümdarlar, Amasya’yı kendilerine başkent
yapmışlardır. Ctitesin torunlarından 5. Mitridat M.Ö. 222de şimdiki Merzifon’un yerinde
 bir kale yaptırarak Amasya ve Osmancık Boğazlarını koruma altına almış, buraya da
Merzifon, Merzipan, Merziban denilmiştir.
Amasya Tarihinin yazarı Hüseyin Hüsamettin Bey, Hülasatül-Fetva adlı bir kitabın
arkasındaki Sadettin Muhammed-ül Merzifoni, Elmüştehir Bisad-İrrumi adlı bir kişinin
 Rebiül-Ahir (Arapça ayların dördüncüsü) 793 tarihli, bir kenar notunda, kendi lakap ve
 imzası El Mevsüm Medinetül Bi-Merziban Kentinden diye adlandırdığını yazmıştır. Mer
ziban adı, bazı eski yayınlarda da geçer. Farsça Sınır Bekçisi anlamındadır. Kamüs
-ü Türki: Marsıvan, Merzifon sözcüklerinin sınır görevlisi (bekçisi) anlamına gelen,
Merziban sözcüğünden kalma olduğunu yazmaktadır. (S.1256) Merzifon’un kuzey
yönü, Vezir köprü bölgesi, bu satraplığın sınırını oluşturduğuna göre Merziban ya da
Merzipont adları bu açıklamaya uygun görünmektedir.
Bu aktarılanların ışığında, türlü tarihi kayıt ve söylentilere göre, Merzifon’un milattan bi
kaç yüzyıl önce kurulduğunu söyleyebiliriz. Merzifon ile ilgili sağlıklı denilebilecek bilgiler
, Sivas Sultanı Kadı Burhanettin yönetimindeki yerlerin Yıldırım Beyazıt tarafından
 Osmanlı topraklarına katılmasıyla netleşmeye başlar. 1071de Horasan Selçuklu
larından Alparslan ile Bizans arasında geçen Malazgirt Savaşı, Bizansın
 yenilgisiyle sonuçlanmış, Alparslan, savaşta yararlılıkları görülen Melik Danişment
 Ahmet Gaziye, yaptıklarının ödülü olarak ele geçirdiği yerlerin yönetimini armağan
etmiştir. Daha sonra bu yöreyi, İzzettin Kılıçaslan (İkinci Kılıçaslan) 1174 tarihinde
 tümüyle ele geçirerek Danişmentli yönetimine son vermiş, Merzifon da diğer kentlerle
 birlikte Selçukluların yönetimi altına girmiş, bölgedeki Danişmentli egemenliği
103 yıl sürmüştür.
Anadolu Selçuklularının dağılmasından sonra yöremiz Moğolların (İlhanlılar) istilasına
uğramıştır. Moğol Valilerinin bölgeye ve bölge halkına birçok zararları olmuştur.
Halit Ethem Beyin Düveli İslamiyet Tarihine göre Kadı Burhanettin, Akkoyunlular
ile Divriği Karabel’de yapılan savaşta ölünce komutanları onun yerine oğlu Zeynel
 Abidini getirmek istemişlerse de Akkoyunlular ve Timur tehlikelerine karşı koyamaya
caklarını anlayıp Osmanlıların koruması altına girmişlerdir. Sultan Yıldırım Beyazıt Sivas’a
kadar gelerek kenti teslim almış, böylece bölgede Osmanlı egemenliği başlamıştır. Merzi
fon’un bu tarihten sonra hızla geliştiği kentteki yapıların tarihçelerinden anlaşılmaktadır. Mer
zifon ve Havzada 1350-1398 yılları arasında Taşanoğulları egemendi. Taşan
oğulları, Danişmentliler ve Osmanoğulları ile birlikte Anadolu’ya gelen bir Türkmen
 boyudur. Yıldırım Beyazıt 1393de Çorumda Kadı Burhanettin’i yenip Amasya’yı
alınca Taşanoğulları kendiliklerinden Osmanlılara katılmışlardır. 

Merzifon’un maden yatakları bakımından çok zengin olması, açık bakır yataklarının
bulunması yöredeki yoğun yerleşimlerin başta gelen nedenlerindendir. Coğrafi
koşulların ticarete uygunluğu da bu gelişmeyi iteleyen, ivme kazandıran öneml
i nedenler arasındadır. M.Ö. 4. binde yöremizde görülen ilk yerleşimler,
madenlerin işletilmesiyle gelişerek M.Ö. 3. binde Anadolunun en zengin beyliklerinin
buralarda ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. İlk yerli halklardan sonra, bugün Hititler
 olarak bildiğimiz boy, M.Ö. 2. binin başlarından başlayarak yöreye egemen
olmuştur. Hıristiyanlığın ortaya çıkışında ve gelişmesinde en etkin rolü oynayan ilk
Yedi Kilise buralarda kurulmuş, bunu diğerleri izlemiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden
sonra, Anadolu Selçukluları ile birlikte bölgede Türk egemenliği başlamıştır. Merzifon
’un ne zaman ve kimlerce kurulduğu zamanımızda da kesinlik kazanmış değildir.
Bununla birlikte, Anadolu Selçukluları Devletinin kuruluşundan çok daha önceleri,
 Bizans döneminde bile bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Özellikle Gelgiras
(Çatalkaya), Aktarla (Nureni) Oymaağaç, Bulak Koç Köy, Alişar ile kent merkezindeki
Bizans ve önceki dönemlere özgü kalıntılar bu görüşün kesin kanıtları olarak,
şimdi de ayaktadır. 6. Mitridatesin oğlu 2. Pharnakenin Romalılara yenilmesiyle
yöremizde tam bir Roma egemenliği başladı. M.Ö. 63de Pompeius, Amasya ve
 Merzifon Bölgesini, Portus Bithinyaya bağladı. M.Ö. 395de İmparator Theodoriusun
 ölümüyle Roma ikiye bölündü, yöremizde Bizans dönemi başladı ve İstanbul’dan
 yönetildi. Bölgemiz, 4.yüzyılda Hazar Hükümdarı Salih Han Komutasındaki PEÇE
NEK ve KUMANLAR tarafından ele geçirildi. Ancak Bizans İmparatoru Marsiyanus 541
 yılında bölgeyi tekrar Bizans topraklarına kattı. Justinyanus zamanında bölgede
güvenlik sağlandı ve imar çalışmaları hızlandırıldı. 761 yılında Emir Malik komuta
sındaki Abbasiler, Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı ve böylelikle yöremizde
 Abbasi egemenliği başlamış oldu. Abbasilerle Bizans arasında birkaç kez el
değiştiren bölgemiz, Abbasilerin son dönemlerindeki güçsüzlüklerinden yararlan
mayı bilen Bizanslılarca 965’de yeniden ele geçirildi. Orta Karadeniz ilçesi olan
 Merzifon, Amasyalı Coğrafya Bilgini STRABON’a göre, PHALEMONİTİD adlı bir yerl
eşim yeri idi. Bulunduğu ovaya FAZEMON deniliyordu. M.Ö. 64’de Romalı Komutan
Pompei, Pontus Kralı Mitridatı savaşta yendikten sonra, bu bölgede uzun bir
 inceleme gezisine çıkmış ve PHAZEMONİTİTe de uğramıştır. (Buranın yüzyıllardır
adı birçok kez değişen MERZİFON olması güçlü bir olasılıktır.) Merzifon, M.Ö. 20
yıllarında, İmparator OGÜST tarafından bayındır bir duruma getirilmiş ve adı
 FAZEMON NEOPOLİS olarak değiştirilmiştir.
M.Ö. 5.yüzyılda FAZEMON NEOPOLİS, Bizans topraklarına katılmış ve Merzifon
 adıyla anılmaya başlanmıştır. Amasya Tarihinin yazarı Hüseyin Hüsamettin Bey,
 Merzifon’un en az iki bin yıllık tarihi olduğundan söz eder. Merz sözcüğünün Farsa
 da SINIR, YEREL ve SESSİZLİK anlamına geldiğini, sonundaki FON takısının
PONT sözcüğünün Arapçalaştırılmışı olduğunu söyler. Buna göre Merzifon, Pont
 Sınırı ya da Pont Karargâhı anlamına gelmektedir. Alman Bilginlerinden,
Doğu Ülkeleri Tarihçisi MORTMAN, 1850 yılında, Samsun üzerinden Merzifon’a
uğramış, o da Merzifon’un en az iki bin yıllık bir geçmişi olduğunu ve eski çağlardaki
adının PRAZEMON olduğunu yazmıştır. M.Ö. 334’de Makedonyalı Büyük İskender
 Anadolu’yu ele geçiriR.
Tokat, Sivas, Erzincan; Erzurum, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Samsun, Çorum ve
 Yozgat tan oluşan bir bölge) İskender’in egemenliği altına girmiştir. Daha sonralar
ı yörede İran Valisi olarak görev yapan Mitridat, İran’dan ayrılarak bağımsız
 bir devlet  hükümdarlar, Amasya’yı kendilerine başkent yapmışlardır. Ctitesin torun
larından 5. Mitridat M.Ö. 222de şimdiki Merzifon’un yerinde br kale yaptırarak
Amasya ve Osmancık Boğazlarını koruma altına almış, buraya da Merzifon,
 Merzipan, Merziban denilmiştir.
Amasya Tarihinin yazarı Hüseyin Hüsamettin Bey, Hülasatül-Fetva adlı bir kitabın
 arkasındaki Sadettin Muhammed-ül Merzifoni, Elmüştehir Bisad-İrrumi adlı bir
 kişinin, Rebiül-Ahir (Arapça ayların dördüncüsü) 793 tarihli, bir kenar notunda,
kendi lakap ve imzası El Mevsüm Medinetül Bi-Merziban Kentinden diye
 adlandırdığını yazmıştır. Merziban adı, bazı eski yayınlarda da geçer. Farsça
Sınır Bekçisi anlamındadır. Kamüs-ü Türki: Marsıvan, Merzifon sözcüklerinin
sınır görevlisi (bekçisi) anlamına gelen, Merziban sözcüğünden kalma olduğunu
 yazmaktadır. (S.1256) Merzifon’un kuzey yönü, Vezir köprü bölgesi, bu satrap
lığın sınırını oluşturduğuna göre Merziban ya da Merzipont adları bu açıkla
maya uygun görünmektedir.
Bu aktarılanların ışığında, türlü tarihi kayıt ve söylentilere göre, Merzifon’un milattan
 birkaç yüzyıl önce kurulduğunu söyleyebiliriz. Merzifon ile ilgili sağlıklı denilebilecek
 bilgiler, Sivas Sultanı Kadı Burhanettin yönetimindeki yerlerin Yıldırım Beyazıt
 tarafından Osmanlı topraklarına katılmasıyla netleşmeye başlar. 1071de
 Horasan Selçuklularından Alparslan ile Bizans arasında geçen Malazgirt Savaşı,
 Bizansın yenilgisiyle sonuçlanmış, Alparslan, savaşta yararlılıkları görülen Melik
Danişment Ahmet Gaziye, yaptıklarının ödülü olarak ele geçirdiği yerlerin yönetimini
 armağan etmiştir. Daha sonra bu yöreyi, İzzettin Kılıçaslan (İkinci Kılıçaslan) 1174
 tarihinde tümüyle ele geçirerek Danişmentli yönetimine son vermiş, Merzifon
da diğer kentlerle birlikte Selçukluların yönetimi altına girmiş, bölgedeki
Danişmentli egemenliği 103 yıl sürmüştür.
Anadolu Selçuklularının dağılmasından sonra yöremiz Moğolların (İlhanlılar) istilasına
 uğramıştır. Moğol Valilerinin bölgeye ve bölge halkına birçok zararları olmuştur.
 Halit Ethem Beyin Düveli İslamiyet Tarihine göre Kadı Burhanettin, Akkoyunlular
 ile Divriği Karabel’de yapılan savaşta ölünce komutanları onun yerine oğlu Zeynel
 Abidini getirmek istemişlerse de Akkoyunlular ve Timur tehlikelerine karşı koya
mayacaklarını anlayıp Osmanlıların koruması altına girmişlerdir. Sultan Yıldırım Beyazıt
Sivas’a kadar gelerek kenti teslim almış, böylece bölgede Osmanlı egemenliği
 başlamıştır. Merzifon’un bu tarihten sonra hızla geliştiği kentteki yapıların tarih
çelerinden anlaşılmaktadır. Merzifon ve Havzada 1350-1398 yılları arasında

Taşanoğulları egemendi. Taşanoğulları, Danişmentliler ve Osmanoğulları
 ile birlikte Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyudur. Yıldırım Beyazıt 1393de
Çorumda Kadı Burhanettin’i yenip Amasya’yı alınca Taşanoğulları kendiliklerinden
 Osmanlılara katılmışlardır. 
Evliya Çelebinin Merzifon ile İlgili Anlattıkları (Seyahatnameden): 
Altı gün Gör Köyünde konaklayıp yedinci günü kalkarak Merzifon Kalesine
geldik. Kale Danişmentlilerin yapısıdır. Yıldırım Beyazıt devrinde ele geçirilmiştir
. Sivas Eyaletinin Amasya Sancağına bağlı, kerpiçten yapılmış güzel bir kaledir.
 İçinde ev yoktur. Cephane ve askeri malzemeleri koruyan koruyucuları vardır. Kent,
 Pir Dede Sultan'ın vakfıdır. Kentin yöneticisi Kızlar Ağasıdır. Üç yüz akçelik kutsal
 bir ilçedir. Kadısının yıllık altı kese altın geliri vardır. Türk ilidir. Halkı kusursuz
, sağlam, yumuşak huylu insanlardır. Ucuzluk ve bolluk içinde, düzenli yapıları olan
bir kenttir. Taşan Dağının güney eteğinde olup dörtbin kadar kiremit ve toprak damla
 örtülü evi vardır. 44 mahalle, 74 camiidir. Eski Camii ile Medrese Önü Camii en
 ünlüleridir. Medreselerinden, Sultan Murat’ın (Çelebi Sultan Mehmet) onarttığı
 medrese dershanesi çok, bir fil yılı eğitim yapılan bir yerdir. Hadis bilimi bile
 okunmaktadır. Havası güzel bir kent olduğundan halkı sağlıklı, sağlam
insanlardır. Antep pekmezi gibi güzel pekmezi, leziz ve sulu üzümü olur. Pir Dede
 Tekkesinin çevresinde ve diğer yerlerde altı yüz dükkân vardır. Boyacı dükkânları
çoktur. İran boyasından daha iyi boya yaparlar. Mavi boyası ünlüdür. Kırım ülkesine
 buradan tüccarlar, her yıl binlerce top pembe bez götürüp tutsaklar ile değiştirirler.
 Kırım halkının ferace (uzun, siyah çarşaf) ve iç çamaşırları hep Merzifon bezidir.
 Pembe ipliği de ünlüdür. Kentlilerin döşekleri alaca, yastıkları çizgili, hoş yorgan
 yüzleri, çarşaf ve perdeleri çok ünlüdür.
              MERZİFON
Şu “Taşan Dağı”nı dinleyin hele,
Rüzgârın türküsü, sesi Merzifon.
Deniz yok, ırmak yok, olmasa bile,
Ovalar sultanı, hası Merzifon.
Karpuz Çatlatan” ı, “Mercan Çeşmesi”,
Demle gör, ne hoştur çayın içmesi.
Sıçan”da gençlerin yarin seçmesi,
Bu da ilçemizin süsü Merzifon.
Beş bin yıl bilinen tarihe sorduk,
Piri Baba”mızla gönüller derdik.
Sağolsun vatanım, kelle de verdik,
Kara Mustafa”nın yası Merzifon.
Dolmayı keşkeği yiyenler bilir,
Bir yiyen bir daha vallahi gelir.
Emekli olanlar yerleşir kalır.
Şu gören gözlerin ası Merzifon.
Halısı, çarşafı, dokuma, perde,
Üzüm bağlarımız şifadır derde.
Asya’yla Avrupa birleşir burada,
Doğudan batıya kesi Merzifon.
Bedesten”, “Taşhan”ı, “Saat Kulesi”,
Yesevi İlminin burada kalesi,
“Abdurrahim Rumi” hakkın kölesi,
Âlimi, irfanı, usu Merzifon.
Kılıç Dede”mizle zafere koştuk,
Kul Fakir Baba”yla gönülde coştuk,
Topçu Dede”mizle sınıflar geçtik,
Bunlar imanıma besi Merzifon.
İcat olmamışken lastikten teker,
 Kırk devenin başını bir eşek çeker,
Süslüsü Püslüsü dışarıdan bakar,
Sorarım vatanın nesi Merzifon.
“Hazreti Resul”ün sırrına ermiş,
Bağrına “Ukaşe Sultan”ı vermiş,
Sırtında nübüvvet mührünü görmüş,
Sırlar âleminin sisi Merzifon.
SAHİBİ, bu kadar söyleme heri,
Bu şehir tarihin en güzel yeri,
Her ozan söylemiş, sen kalma geri,
Silinsin gönülün pası Merzifon.

MERZİFON NERESİDİR MERZİFON İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR.
İlçeinin adının kökeni hakkında iki varsayım mevcuttur:
 1. M.Ö.700’lü yıllarda Merzifon’un 4 km.doğusunda, bugün Marınca
 2.  diye anılan köyün bulunduğu yerde, bölge valisi barsevimç  kendi 
 3. ismini taşıyan bir kasaba inşa ettirmiştir. Bu kasabanın adı 
 4. zamanla marsevinç, mersuvan ve Merzifon şeklini almıştır.
 5. M.Ö.222’de bölge valisi 5. Mihridat tarafından, bugünkü Merzifon’un 
 6. yerinde, Merzpond adında bir kale inşa ettirilmiş ve adı merzban,
 7.  Merzifon şeklinde değişmiştir. ”Merz” kelimesi Farsça’da “sınır, maha
 8. l, sükun", ”fon” sözcüğünün de pont’un arapçalaştırılmış hali olduğu,
 9.  dolayısıyla ”Merzifon” sözcüğünün “Pond karargahı” anlamına geldiği 
 10. açıklanmıştır.
Batı dillerinde Napon ile gecer olarak geçer.

MERZİFONDA ULAŞIM 

2008 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusu 137,300'dür. Bu nüfusun 105,500'
i şehir merkezinde, 31.800'ü köyde yaşmaktadır. SAMSUN-ANKARA karayolu
uzerindedir. SAMSUN'a 109, ÇORUM'a 61, AMASYA'ya 45,ANKARA ya 311,
 İSTANBULa 600 km mesafededir.


MERZİFONDA NÜFUS

İlçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre, 67281'dür. Bunun 45613'i ilçe
 merkezinde, 21668'sı köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Yüzölçümü ise 845 km²'dir.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 1 Belde,
69 kÖY ve ? mahalleden oluşmaktadır.

Sağlık Kuruluşları 

 • Asker hastanesi(Hava hastanesi)
 • Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
 • 5 adet aile sağlığı merkezi,Verem Savaş dispanseri
 • 1 özel tıp merkezi(Onur Tıp Merkezi)
 • 30 eczane

Amasya Merzifon Havaalanı 

Amasya Merzifon Havaalanı, 2008'den itibaren sivil trafiğe açıldı. Daha önce
 sadece Askeri iken adı 5. Ana Jet Üs Komutanlığı Merzifon Havaalanı 
iken sivil olunca Amasya Merzifon Havaalanı adını almıştır.İstanbul Atatürk-
Merzifon arasında THY sefer yapmaktadır.Seferler pazartesi, salı, çarşamba,
 cuma günleri İstanbul'dan 17:00'da Merzifon'dan ise 19:00'da kalkmaktadır.

Askeri Kuruluşlar [değiştir]

İlçede 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Radar Mevzi Komutanlığı mevcuttur.
 İlçe Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şube Başkanlığı dışında kalan
 topçu alayı yer değiştirmek suretiyle ilçemize 229. Motorize Piyade alayı
 konuşlandırılmıştır. Bu alay daha sonraları Motorize Piyade Taburuna
dönüştürülmüş ve Çankırı'ya taşınmıştır. Alay yerleşkesine daha sonra polis
 meslek eğitim merkezi acılmıştır.

Ünlü Merzifonlular 

MERZİFONUN KÖYLERİ TÜM: LİSTE
Akören • Akpınar • Aksungur • Aktarla • Alıcık • Alişar • Aşağıbük • Bahçecik
 (urumcuk) • Balgöze •(emert) Bayat • Bayazıt • Belvar,Kayadüzü Bulak •
 Büyükçay • Çamlıca • Çavundur • Çaybaşı •Çayırköy • Çayırözü • Çobanören 
• Demirpınar • Derealan • Diphacı • Elmayolu • Esentepe • Eymir •Gelinsini •
 Gökçebağ • Gümüştepe • Hacet • Hacıyakup • Hanköy • Hayrettinköy • Hırka 
• İnalanı •Kamışlı • Karacakaya • Karamağara • Karamustafapaşa (marınca)
 • Karatepe • Karşıyaka • Kıreymir •Kızıleğrek • Koçköy • Kuyuköy • Küçükçay
 • Mahmutlu • Ortabük • Ortaova • Osmanoğlu • Oymaağaç• Oymak • Pekmezc
i • Saraycık • Sarıbuğday • Sarıköy • Sazlıca(ilemi) • Şeyhyeni • Türkoğlu
 •Uzunyazı • Yakacık(muşruf) • Yakupköy • Yalnız • Yenice • Yeşilören • Yolüstü
(Gölköyü veya Körköyü) • Yukarıbük 

AMASYA MERZİFON AKÖREN KÖYÜ

TARİH
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur fakat eski
 ismi avren olarak bilinmektedir.Bir rivayate göre beyaz el örgüsü çok yapıl
dığı için akören ismi verilmiş.

Kültür 

Köyün yemekleri' 'pıtıl sacüstü bişi pide keşkek somun ekmegi hashaslı sini
vecörek

Coğrafya 

Amasya iline 56 km, Merzifon ilçesine 9 km uzaklıktadır.

İklim 

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus 

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000857
1997751

Ekonomi 

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi ve kana
lizasyon şebekesi vardır.sağlık ocağı bulunmaktadır Köye ayrıca ulaşımı sağ
layan yol asfalt olup köyde elektirik ve sabit telefon vardır.Akören köyü eski
(yukarı) yeni (aşagı) köy olarak ikiye eyrılmaktadır.Ayrılma sebebi eski (yukarı)
 köyün sık sık sel baskınlarına maruz kalması sonucu devlet tarafından
yeni yerleşim yeri oluşturulmuşağı köy afet evleri olarak adlandırılmıştır.
Akören köyünde birisi yeni (aşagı köyde)diger ikisi ise eski (yukarı köyde)
 olmak üzere üç cami bulunmaktadır. Günümüzde her iki bölge de
 yaşam alanı olarak kullanılmaktadır.Bu durum özellikle ormanlar agaçlan
dırılıp yukarı köyü su basması olayları sona ermesinden itibaren gerçekleşmiştir.
MERZİFON AKPINAR KÖYÜ

Tarihçe 

Köyün eski adi Üskü´dür. Köydeki meşhur Çırçır Çeşmesi'nden esinlenerek
 "Akpınar" adı verilmiştir.

Kültür 

Köyün gelenek hakkında bilgi yoktur. Yemekleri yaprak sarma, keskek
ve somun ekmek tüketilmektedir.Ayrica Palüla denilen köye özgü bir hamur
yemegi vardir.

Coğrafya 

Amasya iline 65 km, Merzifon ilçesine 20 km uzaklıktadır.

İklim 

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

NüfuS

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000417
1997414

Ekonomi 

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri 

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon

şebekesi vardır. PTT şubesi vardır ancak PTT acentesi yoktur. Sağlık 
ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol
asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

MERZİFON AKSUNGUR KÖYÜ

Adı ve Tarihi

Aksungur Amasya ilinin Merzifon İlçesine bağlı tarihi, güzel ve şirin bir köydür.
Aslı Türkçe olan Aksungur kelimesi, Sözlükte doğana benzeyen beyaz,
yırtıcı ve avcı bir kuş anlamına gelmektedir.
Aksungur kelimesinin, Türk tarihi boyunca bazen insan ismi bazen soyismi,
 bazen de yer veya mekân ismi olarak kullanıldığı görülmektedir.
 Mekân ismi olarak kullanılmasının, genellikle o yerde yaşayan meşhur
Türk büyüğünün bu ismi taşımasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
 Aksungur kelimesinin günümüzde de, geçmişte olduğu gibi hem insan
ismi, hem soyismi hem de mekân ismi yani yerleşim yeri ismi olarak
kullanılmakta olduğu görülmektedir.
Amasya ili Merzifon ilçesi Aksungur köyünün adına ve tarihine gelince:
 Değişik tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre bu köyün adı, Türk Milletinin
Ata Yurdu olan Orta Asya'dan Anadolu'ya ilk gelen akıncı beylerinden büyük
kumandan, Serdar-ı Azam Kaşimüddevle AKSUNGUR 'dan gelmektedir.
Kaşimüddevle Aksungur; büyük Türk Milleti'nin Orta Asya'daki Piri, Şeyh
 Ahmet Yesevi'nin, Anadolu'ya irşad ve manevî fetih için gönderdiği
erenler kervanındandır. Büyük bir manevi ağırlığa sahip olduğu kadar,
cesur-yağız bir komutan özelliğine de sahip olan Kaşimüddevle
 Aksungur, aynı zamanda Selçuklu Hükümdarı Melikşahın en yakın
 adamlarından birisidir. Aksungur, Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Halep
 valiliği yapmış, İran Fatımileri ile büyük mücadelelere girmiş, Musul -
Trablusgarp seferlerini zaferle bitirmiş muzaffer bir Türk ve İslam Kumandanı
 ve büyüğüdür.
Kaşimüddevle Aksungur, Büyük Selçuklu İmparatorluğunun dirayetli valisi
 ve cihangir bir kumandanı olduğu dönemlerde büyük oğlu Sunguroğlu'nu
 fetih ve irşad için güçlü bir akıncı birliğinin başında küçük asya adıyla meşhur
 olan Anadolu'nun içlerine göndermiştir. Babası gibi dini, ilmi, idari, insani,
 ahlaki, askeri, sosyal ve kültürel yönlerden mükemmel yetişen yağız ve
 cengaver asker Sunguroğlu, babası Kaşimüddevle Aksungur'un emrini alır
 almaz derhal batıya Kızılelmaya doğru sefere çıkmış ve kısa sürede Anadolu
 içlerine gelmiştir. Orta Anadolu ile Orta Karadeniz bölgelerinde başarı
ile yürüttüğü fetih hareketlerinden sonra bütün ordu ve tebası ile birlikte bu günkü
 Amasya ilinin Merzifon ilçesine bağlı Aksungur Köyünün bulunduğu yere
ulaşmıştır. Havasını, suyunu ve askeri-stratejik konumunu çok sevdiği bu bölgeye
 derhal merkez karargahını kuran Sunguroğlu, daha sonra bu mekâna yerleşmiş
 ve dünya tarihlerinde, "Bin Köy Bölgesi" diye bilinen büyük bir alanı, yıllarca bu
 günki Aksungur Köyünün bulunduğu merkezden idare etmiştir.
Aksungur Köyü Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Dev
leti zamanında Aksungur adı ile anılmış bu adla tanınmıştır. Ve özellikle Sungu
roğlu'nun bölgeye hakim olduğu dönemlerde çok parlak günler yaşamıştır.
Aksungur yüzyıllar boyunca da Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtı hükmünde
 bulunmuştur. Bu dönemde de eski görkemli günlerine benzer günler yaşa
mıştır. Ne varki Osmanlı hükümranlığında bazı dönemlerde adı Gemerez diye anılmıştır.
İlk dönemlerde Aksungur, daha sonraki dönemlerde Gemerez adı ile anılan
 Merzifon'un bu güzide köyü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonrak
i yıllarda, tekrar tarihin derinliklerinden gelen ve öz Türkçe olan 'AKSUNGUR
' ismini almıştır. Köy günümüzde resmen bu adı taşımakta, bu adla bilinmekte
ve bu adla anılmaktadır...
Aksungur; Merzifon'un en köklü tarihe, en güvenli konuma, en güzel manzaraya
 ve yaz-kış en ılıman iklime sahip, temiz, güzel, şirin, kültür seviyesi yüksek geliş
miş bir köyüdür. Alt yapısını yetmişli yılların sonu ile seksenli yılların başında
bitirmiş olan bu seçkin köy, günümüzde Merzifon'un, çok derin bir maziye
ve çok parlak bir geleceğe sahip köylerinden birisi özelliğini taşımaktadır...


Köyün örf, adet, gelenek ve görenekleri, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgele
rinin karakteristik kültür özelliklerini taşımaktadır. Aksungur Köyü ve çevresinde
, Türklerin eski örf, adet, gelenek ve göreneklerini hatırlatan ve yansıtan birçok
 kültürel birikim halen yaşatılmaktadır. Aksungur Köyünde; kına geceleri, zamah
 geceleri, köy meydanında ateş yakılarak kutlanan düğün maşalamaları, sin sin
oyunu, gelin ve güvey hamamları, 6 Mayıs günü kutlanan Hıdırellez eğlenceleri
ve yine Hıdırellez günü evin büyüğü tarafından sabah erkenden gerçekleş
tirilen ekili tarla ziyaretleri gibi adetler, bütün ihtişamı ve görkemi ile
devam etmektedir. Çocukların oynadığı bildirbi, saklanbaç, dombilis, çelik
çomak, körebe, ortada ebe, ezebize gibi oyunlar da köyün kültürüne
 ayrı bir güzellik katmaktadır. Bayram eğlenceleri ve ziyaretleri, Arefe
 günleri topluca gerçekleştirilen kabristan ziyaretleri de köyde, halen büyük bir
 itina ile yaşatıl
maktadır.
Köyde evlerde hazırlanan baklava, kabak tatlısı ve kadayıf gibi tatlılar çok meşhurdur.
 Kekler ve kurabiyeler de ayrı bir önem taşımaktadır. Somun ekmeği, yufka ekmeği
, etli pide, peynirli pide, soğanlı pide, domatesli pide, pıtıl, bişi, sac üstü, yağlı
 çörek, burma çörek, cızlak, ve su böreği gibi hamur işleri de çok yaygındır.
Köyde, Çatal çorba, katıklı çorba, yoğurtlu çorba, sütlü çorba, ekmek aşı,
 yaprak dolması, lahana dolması, yaprak sarması, lahana sarması, yeşil
mercimek gallesi, patates yahnisi, bulgur pilavı ve erişte gibi yemekler pişiril
mekte ve damak tadıyla yenilmektedir. Ayrıca özellikle bayram gecelerinde
 pişirilen ve bütün yörede meşhur olan keşkek de köydeki taş fırınlarda
 ve çömleklerde akşamdan sabaha kadar fırının sıcaklığında pişirildiğinde
ayrı bir lezzetle yenilmektedir.
Köy halkının kültür seviyesi oldukça yüksektir. Emekli sayısı her geçen gün daha
 da artmaktadır. Okumuş ve yüksek mevkilere gelmiş insanlarının çokluğu ile
 bilinen Aksungur köyünden halen Devletin bütün kurumlarında görev yapan
kişilere rastlamak mümkündür...

r]CoğrafyA

Aksungur köyü, 800 m . rakımlı, Amasya iline 44 km., Merzifon ilçesine
 5 km. uzaklıktadır. Köyün yerleşim alanı geniş ve düzlüktür. Etrafı yeşillik
ve bahçeliktir. Kuzey tarafinda köy korusu, yaylalar ve yazın ılık ılık esen rüz
gar; güney tarafında dümdüz geniş tarlalar, bağlar, bahçeler ile Yedikır Barajı,
 100. Yıl Barajı, 5.Ana Jet Üssü ve güzel manzaralı Merzifon Ovası; doğu tara
fında yaz kış suyu kesilmeyen çeşmeleri, yeşillikleri ve yazın şırıl şırıl akan dere
 suları ile meşhur köyderesi, kavak, sögüt, ceviz, iğde, erik ve diğer mey
valardan oluşan bahçeler, DSİ sulama göleti; batı tarafında engin düzlükler, Kara
mustafa Paşa Köyü arazisi, Tavşan dağı ve güzel bir manzara oluşturan Merzifon
 binaları...
Aksungur köyünün çevresi ile ulaşımını ve giriş çıkışı sağlayan dört yöne doğru dört
ayrı ana yol bulunmaktadır. Bunlardan biri köyün güneyinde Merzifon-Samsun kara
yoluna inen, 3 km. uzunluğundaki asfalt anayol, biri köyün batısından doğruca Mer
zifon'a giden 3 km. uzunluğundaki stabilize eski yol, biri köyün doğusundan
 komşu köy Çobanören'e giden 3 km. uzunluğundaki stabilize yol, biri de köyün ku
zeyinden köy korusuna, yaylalara ve oradan da Osmanoğlu köyüne giden stabi
lize yoldur. Aksungur köyünün hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşım sorunu yoktur...]

İklim

Aksungur Köyü, genellikle Karadeniz ikliminin etki alanı içerisindedir. Köyde yazın
 serin, kışın ılıman bir iklim hüküm sürmektedir. Kışın fazla kar tutmayan, ayaz ve
 don olaylarına fazla rastlanmayan bir hava hakimdir. Bahar aylarında bolca yağmur
 alan köyün yaz ve sonbahar aylarında özellikle öğleden sonra başlayıp akşama ka
dar devam eden tatlı tatlı esen ılık ve yumuşak rüzgarı, insana büyük bir gönül
 rahatlığı ve esenlik vermektedir...

]Nüfus

Aksungur köyünün nüfusu, 2000 yılı nüfus sayımına göre 260 kişidir. Köyde memu
riyet dışında iş amaçlı olarak gurbete çıkma ve göç verme olayına fazlaca rastlan
mamaktadır. Çünkü köy, sahip olduğu geniş tarım ve hayvancılık imkânları ile kendi
 kendisine yetecek konumdadır. Ancak köydeki okuma oranının fazla olması ve oku
yan nüfusun görev icabı köyden ayrılması sebebi ile köyün nüfusu fazla artmamak
ta ve fazla değişiklik göstermemektedir.

[değiştir]Ekonomi

Köyün ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak resmi görevleri
 sebebi ile köy dışında yaşayan insanların köyden irtibatlarını koparmamaları ve
 her fırsatta köye ve köydeki yakınlarına ekonomik katkıda bulunmaları da göz
 ardı edilecek kadar küçük ve hafife alınacak kadar basit bir katkı değildir.

[değiştir]Muhtarlık

Yerleşim yerinin yıllar önce köy tüzel kişiliğini alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için Köy muhtarlığı seçimleri de muntazam bir şekilde yapı
lmaktadır.

[değiştir]Altyapı

Köyde, ilköğretim okulu vardır. Köyün 30 yıldır var olan içme suyu şebekesi saye
sinde evlerde devamlı su bulunmaktadır. Ayrıca köy merkezindeki çift lüleli ve çift
oluklu büyük çeşme ve mahalle çeşmelerinden de bol miktarda sürekli su akma
ktadır. Köyde yaklaşık 30 yıldır kanalizasyon şebekesi vardır ve faaldir. 30 yıldan
 fazla süredir PTT acentası, elektrik ve sabit telefon da bulunan Aksungur'da köyiçi
 ve sokaklar asfalt çakılı ile kaplıdır. Köyün ulaşımını sağlayan ana yol asfalttır.

[değiştir]Dış bağlantılar

Aksungur Köyünün dış bağlantıları çok mükemmeldir. Köy üç km uzunluğundaki ana
 asfalt yolu ile Ankara - Samsun ve Istanbul - Samsun karayoluna bağlanmaktadır.
 Bu sayede Türkiye'nin her yerine ve yönüne açılabilmektedir. Bu yol yaz kış
 kati şekilde kapanmamaktadır. Köyün hiçbir şekilde hiçbir yere ula
şım sorunu bulunmamaktadır...

MERZİFON AKTARMA KÖYÜ:

Tarihçe

Köyün eski adı olan Nor Ani Ermenice "Yeni Ani" anlamına gelir. Kars yakınların
daki ünlü Ani kentinden gelen Ermeni muhacirler tarafından 14. yüzyıldaki
Timur savaşları sırasında kurulmuştur. Osmanlıdöneminin sonlarına dek Ermeni
 köyü idi. Diğer bir rivayete göre de köyün ismi caminin içinde Nuri Dede
 isimli bir yatır bulunmak
tadır. Bu isim, Nuri Eli, Nureli, Nurani şeklinde değişerek Nureni ismini almıştır
. Daha sonre yakın bir zamanda da bu isim Aktarla olarak değişmiştir.

[değiştir]Kültür

Köyde yemek olarak keşkek meşhur bir yemektir. Genel olarak bayram sabah
ları yenir. Köyün bir diğer önemli yemeği de yaprak sarmasıdır. Köyde ekmekler
, kara fırın adını verdiğimiz köy fırınlarında yapılmaktadır. Köy fırınların da fırın
tam ısınmadan önce pideler pişirilir. Daha sonra burada köy somunu ya da
haşhaşlı ekmek pişirilir.

[değiştir]Coğrafya

Amasya iline 66 km, Merzifon ilçesine 21 km uzaklıktadır.

[değiştir]İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

[değiştir]Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000214
1997181

[değiştir]Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Düz bir arazide bulunması,
yedikır barajından sulanması köyü tarıma uygun hale getirmektedir. Tarım ürün
leri olarak soğan, buğday, elit, şeker pancarı vb. ürünler yetiştirilmektedir
. Az miktarda sebzecilik de yapılmaktadır. Köyün arazisi, ayçiçeği, nohut,
mercimek, arpa, kavun ve karpuzun da yetiştirilmesine elverişlidir. Köyün arazi
sinin tamamının tarımda kullanılması ve meranın da olmaması nedeniyle büyük
baş hayvancılık fazla gelişmemişdir.

[değiştir]Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılmamakta ve taşımalı eğitimden
 yararlanılmaktadır. Köyüniçme suyu şebekesi ve [kanalizasyon şebekesi]
vardır. Köyün PTT şubesi yoktur, Ptt acentası vardır. Sağlık ocağı ve sağlık
evi yoktur. Köyü Merzifon ve Suluova'ya bağlayan yol asfalttır. Köyün elektrik
 ve sabit hat telefonu vardır.
MERZİFON ALICIK KÖYÜ:

Tarih

Bu köyün adı 1530 tarihli tahrir defterinde "Alıccık" olarak geçer. Yine aynı
 kaynağa göre Argoma nahiyesine ve Ladik kazasına bağlı olduğu kayıtlıdır.
Ladik kazası da Amasya sancağına bağlıdır. Osmanlının son döneminde
nahiye olduğu anlaşılan Alıcık bugün hala nahiyedir. Bu nahiye hakkında Anadolu
 Nazırı Moğol Kumandanı Ilıcak Nuyin'in çiftliği olduğu da ileri sürülmektedir
. Ilıcak adından "Alıccık" ve "Alıcık" olduğu görülür. Dolayısıyla Alıcık nahiyesinin
1200-1300'lü yıllarda kurulduğunu ileri sürebiliriz.

ALICIK köyünü tanıtmaya başlarken ilk önce köyünün isminin nereden geldiği
konusunda bilgi vermek gerekirse; bu konu da çeşitli rivayetler bulunmaktadır
 bunlardan bir tanesi; yaklaşık beş yüz yıl önce şu anda eski Alıcık diye tabir
edilen bölgeye eşkıya takibi yapan askerler konaklamak için durmuşlar, bu bölgede
bulunan su kuyusuna Ali isimli bir asker düşmüş bu olaya köy halkı çok üzülmüş,
 o günden sonra bu bölgenin adına Alicik olarak söylenmiş daha sonra köyümüzün
 ismi de günümüze kadar Alıcık olarak değişerek gelmiştir. Köylülerimiz ve
çevre köyler arasında Alucuk diye de söylenmektedir.
Tarihçesi : Alıcık köyü ile Merzifon ilçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinme
mekle beraber Doğu Roma İmparatorluğu zamanından beri kalabalık bir
 şehir olduğu ve bilahare Osmanlı Devletinin intikaline müteakip Tanzimat
devrinde yapılan mülki değişikliklerle ilçe haline getirildiğini ve karakolunda
 böylece teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. OCAK 1984 tarihinde Alıcık
Bucak J.Tk.K.lığı söndürülerek Merzifon İlçe J.K.lığı bünyesinde 1. J.Bölge Tim
 K.lığı kurulmuş, 1987 yılı içerisinde 1. Bölge Tim K.lığının ismi ALICIK
J.Krk.K.lığı olarak değiştirilmiştir. Bucak J.Tk.K.lığının faaliyet gösterdiği karakol
 binasının köy içerisinde olması binanın da ahşap ve toprak yapı olmasından
dolayı, köylünün düğün salonu olarak yaptırdığı binaya karakol taşınmış ve Ekim
2005 tarihinde de yeni hizmet binasının yapılması maksadıyla Alıcık J.Krk.K.lığı
 Merzifon İlçe J.K.lığı binasına taşınmış ve 29.12.2006 tarihinde de hizmet bi
nasının bitimini müteakip tekrar Alıcık köyüne taşınmıştır.. Alıcık J.Krk.K.lığına
 bağlı 15 köy bulunmaktadır Alıcık köyü nüfusun çoğunluğu alevi mezhebine men
sup olmakla az bir kısmında Sünni mezhebine mensuptur. Bu güne kadar
köy genelinde mezhep çatışması yaşanmamıştır.
Köyümüzün nüfusunda son yıllarda önemli bir düşüş olmuştur. köyde bulunan
genç kesim iş imkânı açısından İstanbul-Ankara-İzmir illeri ve Merzifon İlçesine
 göç etmişlerdir. Bu göç halen devam etmektedir köyde önemli bir olay olmamıştır.
Köyümüz 129 hane olup 500 kişilik nüfusu bulunmaktadır. Köyümüzde hemen
 her ev de telefon mevcut olup halen çalışır durumdadır. Cep telefonu
Köyümüzün bazı yerlerinde çekmekte bazı yerlerinde de baz istasyon
larının azizliğine uğramaktadır.
Hava şartları : İklim ve Hava Şartları: Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi
 arasında geçiş iklimi hakimdir. Kışları soğuk ve yağışlı yazları serin ve yağışlı
bazı yıllar yazları kurak geçmektedir. En soğuk ay ocak ayıdır en sıcak aylar
 ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır.Kış aylarında genelde kar yağışlı olarak
 geçer ancak; Büyükçay, Küçükçay, Demirpınar ve Hacet köylerine kar yağışı
daha fazla olur. Kar kalınlığı bu bölgelerde 40 cm yakındır. Ancak batıdan esen
 rüzgârlarla kar uzun süre toprakta kalmayıp erir. Kar yağışında bu yukarıda
 saydığımız köy yolları bir müddet kapanır. Ve tekrar açılır. Bölgemiz rakım olarak
 genelde alçak olduğundan sürekli olarak sis görülmez. Bölgemizde genelde
sis Demirpınar, Elmayolu, Büyükçay ve Hacet köylerinde görülür. Kış aylarında
 en çok poyraz rüzgârları eser.
Arazi Yapısı: Düz ve ovalık bir arazi yapısına sahiptir. Bölge orman bakı
mından genelde zengin değildir. Sadece Büyükçay, Hacet, Diphacı, Eymir ve
 Küçükçay çok az olmakla birlikte ormanlık alanlar mevcut olup çok sık
ve büyük değildir. Büyükçay ve Küçükçay ‘a ait olan ormanlar meşe ormanı
olup köylülerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır.
 Hacet ve Diphacı köylerinde ise az miktarda kızılçam ağaçları vardır. Eymir
köyü çevresinde ise makilik alan mevcuttur.
İçme suyu kaynakları :Köyümüzde içme suyu sıkıntısı yoktur.
PINARLAR: Aynalı pınar, koyunpınarı, ağalık pınarı değişti kaynak aynı (Kefeli
 diye tanınan ağa kişi tarafından yaptırıldığı için bu pınarın adı ağalık pınarıdır.
Ancak daha sonra bu pınarın su deposunun içme suyuna uygun olma
ması ve eskimiş olmasından dolayı köyümüz sakinlerinden Sadık UÇAR
tarafından yeniden yaptırılarak şimdiki halini almıştır., Fadime pınarı, Ketsek
 pınarı, Çinçir pınarı başlıca pınarlarıdır.
Tarım : Bölgemizde ekime elverişli tarım alanı 110 km.dir. Bölgede genel
likle hububat ekimi yapılmaktadır. Araziye buğday, ayçiçeği, arpa,
 soğan ve pancar ekilmektedir. Kuru soğan ekimi bölgeye büyük bir para
girdisi sağlamaktadır. Eymir köyünde tütün ekimi yapılmaktadır. Bunun
 haricinde bölgenin tamamında pancar tohumu yetiştirilmektedir. Bölgenin
 tamamı modern tarım aletleri ile tarım yapmaktadır. Traktörün haricinde
büyük biçerdöverler mevcut olup, bu biçerdöverler yazın hasat mevsiminde
 toplu olarak geçici çalışmak amacı ile Çukurova bölgesine giderler. Tarım
alanları çok verimli ve köylünün ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Genelde
 sulu tarım yapılmaktadır. Halkın ürettiği bütün ürünler ekonomik değeri olan
ürünlerdir. Tarıma dayalı yaşam standartları bölge genelinde üst seviyededir.
Hayvancılık : Bölgede önemli bir miktarda hayvancılık yapılmamaktadır.
Halk sadece kendi şahsi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile özellikle
büyük baş hayvan beslemektedir. Son yılarda özellikle banka kredisi ile açık
besi yapılması için çalışmalar yapılmaktadır.
2. KÖYÜN SOSYO VE KÜLTÜREL DURUMU:
a. Dili: Türkçe’ dir.
b. Eğitim Durumu: Kadınların % 65’i,Erkeklerin % 89’i okur yazardır.
Sekiz yıllık eğitime geçilmeden önce köyümüzde Orta bulunmakta idi ve
 o dönemde çevre köylerden de öğrenciler gelerek öğrenimlerini sürdür
mekte idi. Halen Köyümüzde 8 yıllık ilk öğretim okulu mevcut olup çevre köy
lerden taşımacılı eğitim yapılmaktadır.
3. EKONOMİK DURUM: Tarım: (1) Ekim alanlarının köy arazisine oranı:
Köyün yüzölçümünün % 15’i arazilerin dağlık ve engebeli,%85’i (27.000
dönüm arazi mevcuttur.) düz ve ekilebilir alan olarak kullanılmaktadır.
(2) Köyde Yetiştirilen mahsuller ve dönemleri: Buğday, Arpa, Pancar,
Soğan, Haşhaş, Helit Tohumu ve Ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Buğday,
Arpa ve Helit güz döneminde, Haşhaş, Ayçiçeği ve Pancar Ekimi ise
bahar döneminde yapılmaktadır.
(3) Meydana gelen tabi afetler: Alıcık köyünde 1996 yılında büyük çaplı
bir deprem meydana gelmiş olup bu depremde can kaybı meydana
 gelmemiş fakat az miktarda mal kaybı olmuştur. Etnik Yapı Özellikleri
, Köyün tamamı Müslüman olup %90 alevidir, Caferi mezhebin dendir.
%10 Sünni ve Hanefi Mezhebindendir.
Sit alanları Sit alanı Alıcık köyü Beldibi mevkiinde bulanan höyük Samsun
 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından birinci derecede arke
olojik sit alanı olarak tespit edilmiştir. Bölgemiz Bulak köyü ile Gümüşhacı
köy sınırında bulunan tarihi Bulak kalesi ve civarı (Bugün bu eserden kalıntı
 hemen hemen yok gibidir.)
Hava kirliliği olan bölgeler ve nedenleri: Merzifon İlçe merkezinde Enerji
 ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 31.07.2002 tarih ve 3455 sayılı yazı
sında hava kirliliği bakımından ikinci derecede kirlilik kapsamında değerlen
dirilmiştir. Merzifon 1 nolu sağlık ocağında hava kirliliği ölçüm istasyonu bulun
maktadır.
Gelenek ve görenekler : Gençler ve aileler tarafından beğenilen
 kızlar gerekli aile büyüklerinin onayı alındıktan sonra dünürlük görevin
i üstlenen kişilerce istenmeye gidilir buruda esas erkek ve kız iki tarafında
 rızası da alınmaktadır aksi takdirde bu iş mutlu sonla bitmez kız taraf
 kızları itedikten sonra damat ailesinin kendilerine gelip gitmeleri
 esnasında en az bir çift ayakkabıyı eskitmeleri şart koşar
amaçları ağırdan satıp kıymetlendirmektir karşılıklı anlaşmadan sonra
sıra işi resmileştirmeye gelir nişan da önce büyük dünürlük denilen adet
gerçekleştirilmektedir buna göre gelin ve damadın babaları iki şahit
ve hocaları bir araya gelerek babasından kızını isterler iki taraf şartlarını
ortaya koyar anlaşma sağlanırsa kahveler içilir nişan ve düğün günleri
belirlenir düğün den en az bir hafta önce düğün ilan edilir tanıdıklara
 duyurusu yapılır oğlan evi kendi akrabalarına gömlek ve kumaş kız
tarafı ise terlik ve ayakkabı veya şapka dağıtır düğünden bir gün önce
 oğlan evinden bir grup kız evine gelerek kız tarafının hazırlanmış
olduğu çeyizi oğlan evine götürür yine yöremizde düğünden iki gün önce
 oğlan evi tarafından kız tarafının fertleri topluca hamama davet edilir
 buna gelin hamamı denmektedir. Düğün günüden bir gün önceki akşam
 kız ve erkek evinin bayanların katıldığı kına gecesi düzenlenir eğlencelerde
genelde Merzifon yöresine ait sinsin, sarıkız, küstahlı, üç ayak, topal kız,
babayiğit, Merzifon çifte tellisi, samah dallike, dıvdıv gibi oyunlar oynanır oğlan
 evinde toplanan gençler müzik eşliğinde kına yakmaya giderler tekrar
 oğlan evine dönüldüğünde damada kına yakılır kızın evinde ise kına yakmak
 esnasında duygu yüklü mani türkülerle gelin ve annesi ağlatılır ertesi gün
 sabahleyin oğlan evinden kız evine gelin almaya gelinir gelin almaya
 gelen oğlan evinin büyükleri evinden çıkarırken gelinin yakınlarına bir miktar
 para veriler buna kardeş yolluğu denir davul zurna eşliğinde gelin alarak oğlan
 evine götürülür düğün organizasyonu oğlan evinde gerçekleşir düğün törenin
 ardından damat ve arkadaşları topluca yatsı namazına giderler namazın
bitiminden sonra imam eşliğinde dualarla oğlan evine gelinir gelin odası önünde
 hoca dua okur damat arkadaşları tarafından yumruk vurularak gelinin yanına
gönderilir mutlu ve uzun bir beraberlik için düğün den sonra kız ve oğlan evi
 yakınları ziyaret edilir bölgemizde tamamen Türk kültürü hakimdir ölüm,doğum,
dini bayramların tamamıda normal Türk gelenekleri uygulanır düğün ve
sünnet düğünlerinde silahla ateş etmek en belirgin geleneklerdir.
ÇİĞDEM GEZDİRME: İlk bahar ayında çıkan çiğdemler bir iğde ağacına
çocuklar tarafından takılır ve “ çiğdem çiğdem çiçecük ebem oğlu göçecük
, yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin kızı olsun hiç vermiyenin bi topal
kızı olsun çatlasın patlasın ölsün” diye mani söylenerek ev ev gezdirilir. Köyl
ünün gönlünden ne koparsa ya tere yağı ya da bulgur verilir. Toplanan
bulgur ve yağlardan bulgur pilavı yapılarak bulgur ve yağ toplayan çocuklar
 tarafından yenilir.
Efsane; Kefeli diye bilinen eski bir ağa zamanında evinin önünden geç
mekte olan cahil halkı sudan bahanelerle (şapkanı neden yan tıkıyorsun,
niye bu saatte buradan geçiyorsun vb.) evinin içinde bulunan (şimdiki
 Dursun BERBER’ in kullandığı evin eski yerinde) karanlık oda’ ya hapis
etmekte ve dilediği kadar burada bırakmakta kendi keyfine göre işlerini
 yaptırmakta olduğu söylene gelmektedir.
Bölgemiz tarımsal ekime çok müsait olması, Nihoruz Un Fabrikası hari
cinde hiçbir fabrika ve iş imkânı olmaması vatandaşa sadece çift
çilik alanında iş imkânı sağlamaktadır. Bu nedenle genç kesimin, başta
Merzifon olmak üzere büyük illere, diğer il ve ülkelere göç ettikleri görülme
ktedir.
BİLİNEN MUHTARLARIMIZ: Hacı elvan, Tahsin ÜNAL, Talip Yıldız, Ek
mekçi Zeynel POLAT, Kemal YILDIRIM, küçük Hüseyin (Hüseyin berber)
Salim SAĞLAM ve en son Cemalettin KARADUMAN SON 5 dönemdir
muhtarlık görevini yürütmektedir.
Köyde;süt birlği, 2008 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. Tarım kredi
kooparatifi 1974 yılında kurulmuş Sulama kooparatifi 1972 de kurulmuş,
 Karakol Sağlıkocağı bulunmatadır ve Köyümüz genellikle yasalara ve
 devlet memurlarına saygılıdır. İlk öğretim okulu taşımalı olarak çevre
 köylerden öğrenci gelmekte ve halen öğrenimlerini görmektedir. Okulda
20-30 öğretmen ve görevli bulunmaktadır.
İki adet kahvehane bulunmakta olup, 4 bakkal dükkânı mevcuttur,
 Bakkalların isimleri Kamber, Zafer, Selahattin ve Fikret tir
1996 yılında Merzifon depremi ile birlikte köyde deprem evleri yapılmış,
 çoğu ev bu dönemde yenilenmiştir.
Türbe ve Evliyalar: Konan baba, Gazilik dede,Kaynarca’ da bir evliya,
 Arap dede merhum Asiye KARADUMAN’ ın evindedir.
Köyümüze hamam Zeynel POLAT’ ın muhtarlığı döneminde yaptırılmış olup,
 1996 yılı depremi ile birlikte faaliyetine son verilmiştir. Halen ufak tefek
 tamiratlar yapılarak kullanılmaya hazır durumdadır. Ancak teknolojinin de geliş
mesi ile her evde banyo bulunmakta, bu nedenle de hamam kültürü köy
içerisinde sona ermiştir. Ancak; yine de hamam unutulmamakta Merzifon ve
 havzada bulunan hamamlara sık sık gidilerek hamamın rahatlığı ve ferahlığı
kullanılmaya devam etmektedir.
Daha önce Yunaklık diye tabir edilen yerde çamaşır yıkama ve banyo yapıl
makta, idi. Yunak yıkılmış olup, yerine cem evi yapılmaktadır.
Depremde yıkılan cami yerine yeni camii yapılmıştır.
Köyümüzün büyükleri ve sakinleri kızmasınlar ama köyde mezarlıklara
 gereken önemi vermedikleri acı bir gerçektir. Köyde cenaze olduğu
zaman cenaze evine mutlaka her kes gitmeye çalışmakta ve cenazenin
 kaldırılmasına iştirak etmekte, ve taziye ziyaretinde bulunulmaktadır.
Köyümüzün Lezzetleri: Keşkek, patates yahnisi, yaprak dolması, ev bak
avası, sütlü (sütlaç) tarhana çorbası, yarma çorbası (katıklı naneli tereyağlı) yayla
 çorbası, bulgur pilavı kaz eti ve suyu ile, madımak namı diğer pancar, irmik
 helvası haşhaşlı çörek, sacüstü haşhaşlı, (gözleme) erişte, hamur çorbası
yeşil mercimekli, yanuç, kaypak Kuşburnu ezmesi, kocabaş pekmezi, Doma
tes salçası, köyde yetişen yeşil biber-domates-kelek-armut gibi sebze ve
meyvelerden turşu güz aylarında yapılan başlıca kış hazırlıklarıdır. Ayrıca haziran
 aylarında küp içerisine çökelek (isteğe göre peynirde katılarak) konu
larak toprağa gömülmekte 2-3 ay toprak altında kaldıktan sonra çıkartıla
rak kahvaltılarda tüketilmektedir. Yukarıdaki bilgiler yalçın berber tarafından ek
lenmiştir.

[değiştir]Kültür

Yemeklerin en önemlisi keşkek'tir yemekler arasında ilk sırada o gelir
özellikle bayram sabahlarının ve düğünlerin vaz geçilmez yemeğidir tarhana
 çorbası da çok sevilen bir çorbadır.

[değiştir]Coğrafya

Amasya iline 57 km, Merzifon ilçesine 12 km uzaklıktadır.

[değiştir]İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

[değiştir]Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007498
2007500
2000986
1997900

[değiştir]Ekonomi

Köyün ekonomisi [[tarım ve hayvancılığa dayalıdır] dayalıdır.

[değiştir]Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini
temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - Cemalettin Karaduman
2004 - Cemalettin Karaduman
1999 - Cemalettin Karaduman
1994 - Cemalettin Karaduman
1989 - Cemalettin Karaduman
1984 - Salim Sağlam
1980 Hüseyin BERBER 1979 l961 Kemal yıldırım

[değiştir]Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu bulunmaktadır.Köy çocukları ve civar köy çocukları
 taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi
hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi
 vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Alıcık köyünde ayrıca bir
jandarma karakolu , tarım kredi kooperatifi ve sulama kooperatifi yer al
maktadır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit
 telefon

MERZİFON ALŞAR KÖYÜ:

Tarihi

Alişar köyü eski ve köklü tarihi olan bir yerleşim yeridir.Köyün isminin
 nereden geldiği tam bilinmemekle 1980 li yıllarda bölgede çoğu köyün isminin
 değiştirilmesine rağmen köyümüz ismini aynen muhafaza etmiştir.
YAKUP KÖYÜ'NDEN SEYFETTİN CEYLAN'IN Bu köy 1530 tarihli tahrir defte
rinde yine Alişar Karyesi olarak geçmektedir. 1530'larda bu köyün yakın
larında "Yuvala" "Kelikiras" karyeleri bulunur. Bugün komşu köyü olan "Haruz
" o tarihlerde geçmemektedir. 1530 yıllarında kayıtlarda yerini alan bir
köyün mezralık dönemlerini de göz önünde bulundurduğumuzda buranın en azın
dan 600 yıllık bir tarihi vardır.
Alişar yine 1530 tarihli Osmanlı kayıtlarına göre Argoma nahiyesi ve ladik kaza
sına ve Amasya sancağına bağlı bir yerleşmedir. Argoma: Bugün Nihoroz Un

Fabrikası olarak bilinen yerin Merzifon'a doğru üst taraflarıdır. 13.08.2007

Bir başka çalışmaya göre Alişar adı: Germiyanlılar, Celalettin Harzemşah
maiyetinde İran’ın Fars ve Kirman dolaylarından Malatya yöresine gelerek
yerleşmiş bir Türk boyudur. Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Germiyanlılar
, henüz Malatya civarında iken çevre illere de yayılmışlardı. Tunceli merkezde
Germili, Mazgirt ilçesinde Germikar (Bulgurcular), Çemişkezek ilçesinde Germili
 (Gedikler) ve Germisi (Yünbüken), Erzincan merkezde Germili ve Elazığ mer
kezde Germili (Yedigöze) köyleri onlardan kalmadır. Germiyanlılar, daha sonra
 Batı Anadolu’ya göç ederek Kütahya merkezli bir beylik kurdular ve
oldukça etkinlik gösterdiler. Germiyanlıların atası Ali-Şir Bey idi. Tarihi kayıtlarda
 Ali-Şir beyden geldiği anlaşılan Alişirli/Alişarlı adında bir Türkmen cemaati
 bulunmaktadır. Germiyanlıların, artan Moğol baskısı karşısında Malatya
 civarındaki yurtlarını bırakıp Batı Anadolu’ya göçleri esnasında ana gruptan
 kopan bazı Germiyanlılar çevreye yayılarak Amasya, Zile, Şarki Karahisar,
 Terme, Çarşamba, Malatya ve Besni’de Ali-Şir isimli köyler kurdular. Nitekim,
 16. Yy’da Boz-Ok bölgesinde Kızıl Kocalıların başlıca oymağı Alişarlu
adını taşırken Sis (Kozan) yöresinde Savcı-Hacılı taifesine mensup Alişarlı
 adlı bir oba ile Tarsus civarında bulunan Varsakların Kusun boyuna bağlı
Alişarlı obası da bu dağılanların bakiyesi idi. Alişarlılardan bazı bölükler
ise Maraş’ta yerleşmişti. Cevdet Türkay, bu cemaatin yerleşme bölgelerini
şöyle gösterir: Aksaray’ın Eyüpeli kazası, Aydın’ın Seferihisar kazası, Beyşehir’in
 Göçü kazası, Hısnı-mansur (Adıyaman), Hüdavendigar’ın Günyüzü ve
Tarhala kazaları, Karahisar-ı Şarki, Kusun, Maraş, Ordu, Sis ve Zamantı.
(Kaynak: Adnan Menderes KAYA - Avşar Türkmenleri kitabı)
çok güzel bir araştırma. 15. yüzyıl anadolu türkçesine göre Alişar'ın
avşar'a
 dönme olasılığı var mıdır? Kayıtlarda avşar avşar olarak geçiyor.
köseler sözü nereden gelmiş olabilir sayın Adnan Menderes Kaya
 bir yorumlar mısınız? Şimdiden teşekkürler.

Alişar sözünün Avşar'a dönmesi hakkında bir şey diyemeyeceğim, an
cak tarihçi Hayrullah Efendi, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tarihi - I adlı
eserinin 96. sayfasında (Osmanlıca olan bu eser Zuhuri Danışman tara
fından sadeleştirilerek İstanbul'da 1971 yılında Son Havadis Yayınları
tarafından yayınlanmıştır) "Germiyan takımından Ali-Şar Bey aşireti
ki –bunların kalıntılarına bugün Avşar aşireti derler" diye bilgi vermiş. Bir
 fikir verebilir.
Köseler adına gelince; Köseler/Köseli büyük bir Avşar obasıdır.
Detayları bu başlık altında yazmak uygun olmayabilir. Ama Osmanlı
 belgelerinde Köseli Avşarı olarak kaydedilmiştir.

Çok teşekkürler. Alişar, adı hakkında aydınlandım. Köseler adını
 da "Köseliler" söyleyişinin zorluğundan "Köseler" olarak yorumla
mıştım. Anadolu'da "Köseli, Köse, köseceli ve köseler" adında
 köyler ve yerleşmeler bulunmakta. Gümüşhacıköy'ün Köseler köyü
'nün 600/700 yıllık bir tarihi var. Bu köyde Karamanlar adıyla bilinen
 bir sülale var. Köyün de kalabalık bir sülalesi. Aile büyüklerinin aktar
dığı sözlü tarihe göre de Konya taraflarından(karamanoğlu Beyli
ğinden) geldiklerini ifade ediyorlar. Sonra köye KESKİN tarafından ge
lip yerleşenler de mevcut. KÖSE DAĞI dolaylarından gelme ihtimali, doğ
ru mudur?

Bildiğiniz gibi Karamanoğulları Oğuzların Avşar boyuna mensup
 Karamanlı Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Elbetteki Karaman
toprağında yaşayan herkes Avşar değildi. Başka Türk boylarına
mensup obalar da vardı. Ama asıl unsur Avşar idi. Dolayısıyla
Karamanlı olduğunu söyleyen köylüler büyük ihtimal Avşardır. Köse
 Dağına gelince, tarihimizde yer adları oraya yerleşen Türk toplulu
klarının adlarını taşır ya da o toplulukta
 önemli olan bir adı. Sözgelimi Kırgızistan'da Talas kenti vardır.
 Kayseri'de de Talas ilçesi var
. Türkistan'da Barçınlığ kent vardı. Bugün bizim köyün yaylası Berçin
 adını taşır. Köse Dağı
 civarından gelmiş olsalar da bu dağa adını veren Köseliler olmalı.

tekrar çok teşekkürler. Bu arada iki gündür Avşar Obası sitesini
 inceliyorum. Çok iyi olmuş. Alişar-vikipedi'yi bilgi edinme sitesine çevirdik. selamlar.

COK SAYGI DEGER HUSEYIN GAZI TOK kardesimize sonsuz
 tesekkur ederiz.katkilarindan dolayi
Köyün başlıca Gelenekleri arasında Türk halkının geninde
bulunan misafir perverlik, yardımlaşma,sevgi ve saygıyı bünye
sinde barındırmaktadır.Bunu açacak olursak köyde Sevinç pay
laştıkça,keder se paylaştıkça azalır parolasından hareketle
doğum,düğün,milli ve dini bayramlarda sevinci paylaşımını
,afet,hastalık,zarar ziyan ve ölümlerde ise kederin paylaşımını
 en doğal haliyle hat safhada gözlemleyebiliriz.Bayramlarda
sabahtan ev ev gezilerek bayramlaşılmamış ev bırakmamak üzere
hummalı bir ziyaret erken saatlerde başlar.
Görenekleri;köyde engin bir insan sevgisi hüküm sürer,mi
safir kısa süre ortaya konan konukseverlik sayesinde kendisini
 ev sahibi sanar hale gelir.Köye gelen konuklar ev sahibi yoksa
 da komşuular tarafından ev sahibi gelinceye kadar
 en iyi şekilde ağırlanır. Yemekleri;Keşkek,Yahni,Düğün çor
bası,Sebze yemeklerinin her türü,Ekonomiyle parelel et yemek
leri bu durumda evlerde yetiştirilen kümes hayvanları ön plana çıkar
 beyaz et ağırlık taşır.Yine Hamur işleri ağırlıklıdır.Bu sayede de Türk
kası bolca gelişir:) Her ne kadar ilceden modern fırınlarda hazırlanan
 ekmek (Köyün tabiriyle Şehir ekmeği) tüketilsede daha sağlıklı lez
zetli vede dayanıklı olmakla beraber ekonomik olan köy ekmeği
ön plandadır(Köy somunu (Kara fırında hazırlanır-yaygın tabirle
 Trabzon ekmeğini az küçüğü)Haşhaşlı Çörek,Sac ekmeği (Yufka)
mayalı, mezü(Gözleme) başlıcalarıdır.

NOT: Keşkek ve Haşhaşlı Çörek özellikle Dini bayramlarda
 olmazsa olmazıdır ALİŞAR Köyünün.Her avde mutlaka
hazırlanır ve bayram sabahının kahvaltısında mutlaka ikram edilir
.Bu arada Semaver çayınında çok yoğun şekilde Tüketildiğini
unutmamak gerek. Cengiz TOK
Not: Alişar Köyü adını köy meydanındaki ALİŞEN DEDE Türbesin
den almaktadır.(Halim TOK)

[değiştir]Coğrafya

Amasya iline 67 km, Merzifon ilçesine 22 km uzaklıktadır.

[değiştir]İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

[değiştir]Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007100
2000309
1997345

[değiştir]Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

[değiştir]Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları: ]-Huseyin Gazi TOK
2005-:1999-Huseyin Gazi TOK
1994 - Atanur BOZKURT
1989 - Halim TOK
1984 -HIDAYET TUNC
2010-MUHARREM DEMİREL

[değiştir]Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün hem içme suyu şebe
kesi hem kanalizasyon şebekesi vardır.PTT şubesi yoktur
ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır.
 Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve
 sabit telefon vardır.
MERZİFON AŞAĞIBÜK KÖYÜ:

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 77 km, Merzifon ilçesine 30 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
200034
199720

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 -
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının
 yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme 
suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT
şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur
. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve
 sabit telefon vardır.

MERZİFON BAHÇECİK KÖYÜ:

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Kültür [değiştir]

Köyün keşkeği meşhurdur

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 48 km, Merzifon ilçesine 1 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000393
1997405

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır ve ticaretle
 uğraşılmaktadır

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Mikdat TÖRE
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının
 yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün
hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır.
 PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı
 ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yolasfalt olup
 köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

MERZİFON BALGÖZE KÖYÜ:

Tarihi [değiştir]

Köyün eski adı Emert'tir.Köyün ilk kuruluş yeri yukarı
köydür.Asağiköyün yani Gözdedenin bulunduğu alan o
 tarihte vahşi hayvanların yasadığı ormanlık bir alandı.Koye
 ilk yerleşen Mehmet adidaki mert şahsı,tanıyanlar orada
vahşi hayvanlardan korkmadan yerleştiği için eee mert adam
 diye anarlardı.Daha sonra köy Emert olarak anılmaya başlandı
.Cumhuriyetin ilk yillarinda köyü bir vali ziyaret eder,.Vali
beye köyde üretilen yiyecekler arasinda doğal balda ikram edilir.
Bal Vali beyin çok hoşuna gider ve "Bu köy balın gözü"der.Daha
 sonra köyün adi (Balgözü) Balgöze olarak günümüze kadar gelir.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 72 km, Merzifon ilçesine 27 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000372
1997366

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Mehmet SEZEN
1999 - Mehmet SEZEN
1994 - Mehmet SEZEN
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi modern
 yapıdadır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık 
ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan
 yol asfaltolup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

MERZİFON BAYAT KÖYÜ:

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Kültür [değiştir]

Köyün kültürü genel olarak muhacir kültürünü yansıtmaktadır.
 Köyün yemek ve tatlı çeşitlerinde farklılıklar vardır. Köyde
yetişen madımaktan madımak aşı yapılmaktadır. Yine köyde
 yetişen kuşburnundanmarmelat yapılmaktadır.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 41 km, Merzifon ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000130
1997108

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Öncesinde
 köyde koyun yetişmemekteydi. Son verilen teşvik ile koyun
yetiştirilmeye başlandı. Sulama kanallarının yapımından sonra
da arazi sulanmaya başlandı. Bu da köydeki tarım ürünlerinini
 kalitesini arttırmaktadır.

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yarar
lanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesive kanalizasyon şe
bekesi YENİ YAPILMIŞTIR. PTT şubesi ve PTT acentesi
yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı
 sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon
vardır.ancak hala internete bağlanılamamaktadır.

MERZİFON BAYAZIT KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek ve görenekleri hakkında bilgi yoktur.
Yemekleri Azeri kökenli olup hangel, haşıl ve papaklı helvası 
meşhur yemeklerindendir. Azeri şivesi ile konuşulmaktadır.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 68, Merzifon ilçesine 23 Km. uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000135
1997111

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - Zülfikar Yaldızbaş
2004 - Baha Yıldız
1999 - İbazel Ay
1994 - İbazel Ay
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı
eğitimden yararlanılmaktadır. Köyüniçme suyu şebekesi ve
kanalizasyon şebekesi vardır.
PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.Sağlık ocağı ve
 sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı
 sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefonvardır.MERZİFON BULAK KÖYÜ

=Tarihi [değiştir]

Kültür [değiştir]

Köyün en önemli yemeği keşkektir.Düğün ve bayramlarda yenilir...

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 61 km, Merzifon ilçesine 18 km uzaklıktadır.
G.Hacıköy'e Merzifon üzerinden 40km dir.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2009412
2007414
2000519
1997420

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Tarımın büyük
 yeri vardır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - Necati Arınmış
2004 - Abdullah Bülbül
1999 - mehmet bozdag
1994 - FAHRİ KARABULUT
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının
 yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün
hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır.
PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı
 ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yolasfalt
olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

MERZİFON BÜYÜKÇAY KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.
 Eski adı Elbiz'dir.

Kültür [değiştir]

Köyümüzüngelenek, görenek ve yemekleri bayramlarda
 sofraların vazgeçilmeyenlerden keşkekdir ayrıca düğünlerde
 keşkek olmasa olmaz merzifonun tüm köyleride bu gelenek
 vardır haşaşlı cöreyimiz ve böreyimiz ve ekşili köftemiz soğonlı
köftemizve hamur bulamacımız böyle çok çeşitler var.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 76 km, Merzifon ilçesine 31 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000374
1997340

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini
temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Hamza Dilli
1999 - Ali Verdi
1994 - Ali Verdi
1989 - Ali Verdi
1984 -Ahmet Akyol

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra
 taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi
 hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi
 vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan
yolasfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
MERZİFON ÇAMLICA KÖYÜ

Tarihçe

Köyümüz 1912 yılında balkanlarda bulunan kosova bölgesinden göç eden
 Arnavut halkından oluşmaktadır. Gemilerle Samsun'a gelinmiş oradan
Karadeniz Bölgesine dağılmışlardır, Köy halkı o yıllarda savaştan dolayı
bölgeyi terk eden Rum ve Ermenilerin boşalttığı
Merzifon ilçesine 17 km uzaklıkta bulunan şu anki ismi Çamlıca olan yere
 yerleşmişlerdir.
 kurtuluş savaşı yıllarında anadolu halklarıyla birlikte kurtuluş savaşında kurtuluş
savaşına
 katılmışlar bir çok cephede şehit ve gaziler vermişlerdir.Cumhuriyetin kurul
masıyla birlikte
 köyümüze YENİKÖY ismi konmuş daha sonrakı yıllarda köyün yakınında
bulunan Çamlıktan
dolayo ÇAMLICA köyü ismini almıştır. Köyümüz Arnavut halkından olduğu
 için ana dilimiz
 ARNAVUTÇA dır.halen günlük yaşantımızda arnavutça konuşulmaktadı
r ,Ata yadigari olan örf
ve adetlerimiz günümüze kadar ulaşmış bulunmaktadır.Arnavut börekleri
 meşhurdur.Bunlar
 arasında LAKNUR-FLİ-PERPEÇ-PİTEMMEREF MİŞ ORİZ PİLAVDA
 ÇOK MEŞURDUR
.(dİNİ Bayramlarda bayram sabahı tapsiye pirinç pilavı ve tepsiye
konpile tavuk içine konuluyo
tavuk birde köy tavu olursa dadından yenmiyo)BİRDE BİZİM KÜL
TÜRÜMÜZDE BAYRAM
 sabahı Bayram namazı kılınınca hemen caminin içinde halka
oluşup hepimiz bayramlaşma biti
nce topluca imamla birlikte tüm köylümüz mezarlığa gidip geç
mişlerimize köyümüzün imamı
eşliğinde imamla birlikte yasini şerif okunup dağılıyoz ayrıca ladik
 arnavutlar mahalleside arna
vuttur ve bizim akrabaalarımız orda çoktur

[değiştir]Kültür

Köy Arnavut kökenli olduğu için Arnavut börekleri meşhurdur.

[değiştir]Coğrafya

Amasya iline 59 km, Merzifon ilçesine 16 km uzaklıktadır.

[değiştir]İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

[değiştir]Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007110
2000208
1997224

[değiştir]Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Köyün arazi yapısı
 engebeli olduğundan sulu tarım yapılamamaktadır. İklim şartlarına
dayalı tarım
yapılmaktadır.Daha çok arpa,buğday,ayçiçeği,mısır,nohut gibi tarım
 ürünleri yetiştirilmektedir.

[değiştir]Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının
yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu
 şebekesi ve kanalizasyon
 şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır
Sağlık ocağı ve sağlık
 evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfaltolup köyde
 elektrik ve sabit telefon vardır.
MERZİFON ÇAVUN


MERZİFON ÇAYBAŞI KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında
 bilgi almak isterseniz www.caybasikoyu.com adresine bakabilirsiniz.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi almak ister
seniz www.caybasikoyu.com adresine bakabilirsiniz.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 59 km, Merzifon ilçesine 20 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karasal iklimin etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007655
2007658
2000839
1997840
2008 1200

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - :1999 - Hamza DURAN
2005 - Ahmet KEKLİKÇİ

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi
 hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTTşubesi yoktur ancak PTT
acentesi vardır.Sağlık
evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik
 ve sabit telefon vardı
r.Köyün girişinden köyün merkezine kadar parke taşları döşenmiştir.


MERZİFON ÇAYIRKÖY KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi
yoktur. KÖYÜMÜZ BİR CERKES KOYUDUR VE CERKES
LERİN ABHAZ SOYUNDANDIR...

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 38 km, Merzifon ilçesine 9 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

2010 14

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Kazım Narcı
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi ve kanali
zasyon şebekesi yoktur. PTTşubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.
 Sağlık ocağı ve sağlık
 evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik
 ve sabit telefon vardır.
MERZİFON ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adını Kurtlar köyü ama iş bilen merzifon nüfus memurları kürtler
köyü yapmışlar köyü halkı AZERBEYCAN TÜRKÜDÜR. Ayrıca mer
zifona gelen azerilerin
 başlarında papak denilen berelerin olması sebebiyle merzifon halkı
tarafından azeri anlamına
 PAPAKLI da denilmektedir.

Kültür [değiştir]

keşkek her bayramda mutlaka her sofrada olan vazgeçilmez
 yemektir. düğün, cenaze yemeklerinin en başta gelen yemeğ
i patatesli et yahnisi. 1 asır
 önceden Azerbaycan dan taşınan HANGEL - HAŞIL sofraları
 süslemekdedir

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 54 km, Merzifon ilçesine 7 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000228
1997213

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde Buğday -
 Arpa - Ayçiçeğinin yanı sıra İhraça dönük kuru soğan yetiştirilmekde
 ve aracı firmalarca dış
pazarlara sunulmakdadır.
â===Muhtarlık=== Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte
köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - HÜSEYİN DEMİR
2004 - HÜSEYİN DEMİR
1999 - HÜSEYİN DEMİR
1994 - ENVER BAŞAL
1989 - ENVER BAŞAL
1984 - SÜLEYMAN ARSLAN

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının
 yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu
 şebekesi ve kanalizasyon
şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve
 sağlık evi yoktur. Köye
ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köydeelektrik ve sabit telefon vardır

.MERZİFON ÇOBANÖREN KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 40 km, Merzifon ilçesine 8 uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000265
1997279

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - Rasim Bal
1999 - Latif Bal
1994 - Celal Çoban
1989 - Latif Bal
1984 - Latif Bal

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı
sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi
vardır ancak kanaliza
syon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.
Sağlık ocağı ve sağlık
 evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfaltolup köyde elektrik ve sabit
telefon vardır.

MERZİFON DEREALAN KÖYÜ

Tarihçe [değiştir]

Gümüşhanenin kürtün ilçesinin gündoğdu köyünden göç
 etmişlerdir.göç sebebi ise 93 rus harbinden

 dolayı köyün tamamı çepnidir.Ama yörenin yerlileri gümüş
haneden göç ettikleri için laz derler

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 68 km, Merzifon ilçesine 21 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
200070
199797

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde ilköğretim okulu vardır ama taşımalı eğitimden
 faydalanmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi su
 deposu vardır kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve
 PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık
 evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stabize olup köyde

elektrik ve sabit telefon vardır.

MERZİFON DİPHACI KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.
 Horasan'dan göç eden Horasan erenlerinin
 yerleştiği, dağların eteklerinde şirin bir köydür.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek ve görenekleri hakkında bilgi yoktur.
Köyün yemekleri, keşkek, haşhaşlı çörek, düğün yahnisi vb.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 65 Km., Merzifon ilçesine 20 Km. uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.
Genellike kuraktır ve her zaman su sıkıntısı vardır.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000576
1997496

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık 
seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - Bayram Şenel
2004 - Mustafa Şenses
1999 - Ali Soğancı
1994 - Mustafa Yeşeren
1994 - Hamza Keskin
1984 - Hamza Keskin

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı
 eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem 
içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi
 yoktur ancak PTT acentesi vardır. Köyde
 sağlık evi ve ebe yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup
 köyde elektrik ve sabittelefon vardır.

MERZİFON ELMAYOLU KÖYÜ


Tarihi [değiştir]

köyun ilk ismi şambadır çok eski bir tarihe sahiptir eski pontus rum
 yerleşim yeridir cumhuriyet döneminde 
toprak kayması sebebiyle köyün bi kısmı 3km aşağı taşınmışmıştır
.yukarıda kalan kısma eski ismi ile yukarı
 şamba denilmektedir.

Kültür [değiştir]

Köyde atalarımızın gelenek ve görenekleri sürdürülmekte düğün
lerimiz davul zurna eşliğinde yapılmaktadır
 düğünden önce köy meydanında damat donanması yapılır. yemek
leri ise keşkek,sac üstü,sac ekmeği...

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 63 km, Merzifon ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007210
2000311
1997270

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra
taşımalı eğitimden
 yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon
 şebekesi vardır PTT
 şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık 
evi yoktur. Köye 
ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfaltolup köyde
 elektrik ve sabit telefon vardır.ayrıca köyümüzün camisi ve cem
evi ibadete açıktır

Kültür [değiştir]

Köyde atalarımızın gelenek ve görenekleri sürdürülmekte düğün
lerimiz davul zurna eşliğinde yapılmaktadır
 düğünden önce köy meydanında damat donanması yapılır. yemekler
i ise keşkek,sac üstü,sac ekmeği...

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 63 km, Merzifon ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007210
2000311
1997270

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı
sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır.
 Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır PTT
şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.

 Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol
asfaltolup köyde elektrik ve sabit telefon
 vardır.ayrıca köyümüzün camisi ve cem evi ibadete açıktır

Tarihi [değiştir]

köyun ilk ismi şambadır çok eski bir tarihe sahiptir eski pontus rum yer
leşim yeridir cumhuriyet
 döneminde toprak kayması sebebiyle köyün bi kısmı 3km aşağı taşın
mışmıştır.yukarıda kalan 
kısma eski ismi ile yukarı şamba denilmektedir.

Kültür [değiştir]

Köyde atalarımızın gelenek ve görenekleri sürdürülmekte düğünlerimiz

 davul zurna eşliğinde
 yapılmaktadır düğünden önce köy meydanında damat donanması
yapılır. yemekleri ise keşkek,
sac üstü,sac ekmeği...

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 63 km, Merzifon ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007210
2000311
1997270

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra
 taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi
 ve kanalizasyon şebekesi vardır PTT şubesi yoktur ancak PTT 
acentesi vardır.
 Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yo
asfaltolup köyde
 elektrik ve sabit telefon vardır.ayrıca köyümüzün camisi ve cem ev
i ibadete açıktır
MERZİFON ESENTEPE KÖYÜ
EsentepeAmasya ilinin Merzifon ilçesine bağlı birköydür.
Esentepe Köyünün ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle
 beraber, köyün kuruluşunun çok 
eskilere dayandığı, köy mezarlığı, akkaya mağarası ve çevrede
yapılan kazılar esnasında çıkan bina 
temellerinden, topraktan çıkan heykellerden, köyün güney
batısında asar tepesindeki yel değirmeni 
kalıntılarından anlaşılmaktadır.
Köyün kurucularının Rumlar olduğu ve köyün kurucusu olan
Yuvan’ın isminin verilip Yuvankale ismini aldığı 
söylenmektedir. Köy Türklerin eline geçtikten sonra köyün ismi
 Yuvala olarak değiştirilmiştir.
Belirli aralıklarla yuvala köyüne atlı ve silahlı olarak saldırılar
 yapılmış, bu saldırıları yapanların başlarında
 siyah fesler olduğu için köylüler baskınlarda siyah papaklılar
 geliyor diyerek kaçışır ve saklanırlarmış.
 Bu baskınlara dayanamayan köy halkı sağa sola dağılmış ve
 1852 yılında Çerkezler şimdiki köye yerleşmişlerdir.
Ataları 1851 yılında Kafkasya’dan gelen Çerkezler köyün şimdiki
 sahipleridirler.
Bunlar ilk etapta kabileler halinde; Amasya’nın Gözlek, Merzifon’
un Saraycık ve Abazalar köylerine 
yerleşmişlerdir. Çerkezler ayrı köylere yerleşmelerine rağmen
birbirleriyle olan ilişkilerini kesmemişlerdir.
1852 yılında 15 hane olarak köye yerleşen Çerkezler, 1970 nüfus
sayımına göre 44 haneye ulaşmış
 ve köyde 106’sı kadın 118’i erkek olmak üzere toplam 224 kiş
inin yaşadığı tespit edilmiştir. 80’li yılların
 gelişiyle birlikte geçim sıkıntısı baş göstermiş ve köy halkının çoğu
 başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 
değişik bölgelerine göç etmeye başlamıştır. Bugüne gelindiğinde
köyde sürekli ikamet eden yaklaşık 40 kişi
 bulunmaktadır.
1965 yılında Yuvala ismi kaldırılarak köye Esentepe ismi verilmiştir.

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 73 km, Merzifon ilçesine 28 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
200790
2000105
199781

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliği
ni temsil etmesi için köy
 muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - ismet yılmaz
1999 -ismet yılmaz
1994 - ismet yılmaz
1989 - ismet yılmaz
1984 - ismet yılmaz

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmak
tadır. Köyün içme suyu
 şebekesivardır [kanalizasyon]] şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur
 ancak PTT acentesi vardır. 
Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol
 asfalt olup köyde elektrik ve
 sabit telefon vardır


MERZİFON EYMİR

Tarihi [değiştir]

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Eymir'
in tarihi hakkında daha
 fazla bilgi için www.merzifoneymir.com 'a gelin

Kültür [değiştir]

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi vardır keşkegi
 ve haşaşlı çöregi ve
 güzel görünümlü kalesi vardır kale osmanlılara dayanır bir rivayete
 göre de kalede osmanlılar
 dan hazine kalma hazine vardır.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 64 km, Merzifon ilçesine 19 km uzaklıktadır.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000547
1997485

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Geçmiş yıllarda
 şeker pancarı ,
 kendir ve tütüne dayalı yapılan tarımlarda son zamanlarda sogan
eklenmistir.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel
 kişiliğini temsil etmesi için 
köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - BAHATTİN SOLAK
1999 -
1994 -
1989 -
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı
 sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. 
Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır.
 PTT şubesi yoktur ancak PTT
 acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı
sağlayan yolasfalt olup köyde
 elektrik ve sabit telefon vardır.

MERZİFON GELİNSİNİ KÖYÜ

Tarihi [değiştir]

Şu anki Gelinsini köyüne yakın kilise denen mevkide osmanlılar dönemin
de ermeni köyü 
varmış.Kurtuluş savaşından sonra değişik bölgelerden yörükler gelerek
 şu anki köyün kurulu
 olduğu bölgeye yerleşmişler.En kalabalık olduğu dönemde (1965) köy
nüfusu 250-300 hane
 sayısına kadar yükselmiştir.Fakat şu an köy nüfusu çok azdır ve genellikle
merzifona göç
 etmişlerdir.Köyde ikamet etmiş olan
karakeçililer,yeni osmanlılar,haytalar,honamlılar,horzumlular,kızılışıklılar
,sarıkeçililer,saçıkaralılar,saçmazlar gibi değişik yörük sülaleri vardır.

Kültür [değiştir]

Düğünlerde çeşitli eğlenceler yapılır.Koşu,güreş,atış yarışması...vb... Meşhur
 yemekleri;
keçi etinden yapılan saç kavurması,topça(kıyma ile bulgur karaşımı)yemekleridir.

Coğrafya [değiştir]

Amasya iline 62 km, Merzifon ilçesine 15 km uzaklıktadır.Köy ormanlık ve dağlık
 olup,
zemin düz olmayıp eğimlidir.

İklim [değiştir]

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.kış erken gelir geç gider.

Nüfus [değiştir]

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
200048
199722

Ekonomi [değiştir]

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık [değiştir]

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil 
etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2004 - IRAZ BAŞ
1999 - ALİOSMAN AKAR
1994 - ALİ AKAR
1989 - DURAN BAŞ
1984 -

Altyapı bilgileri [değiştir]

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır.
 Köyün içme suyu şebekesive kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve 
PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan
 yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
KAYNAKÇA:MERZİFON VİKİPEDİ,ÖZGÜR ANSİKLOPEDİ